Freitags Happy Hour Time

Jeden Freitag Happy Hour Time. Jeder Cocktail als Jumbo Cocktail für 10,50€